Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3764

Останнє оновлення: 2022-06-27 16:35:50

Пошук:

<< Початок < Попередня 151 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
375344474943UA5000008889АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОДІІН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
375444485845UA5000008061АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІФК ВАН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
375543687735UA5000002759АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
375643744321UA5000003401АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАД"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
375744565218UA5000009671АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРЕДИТ КАР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, у тому числі права на: a) участь в управлінні Товариством; b) отримання частини прибутку Товариства у випадку розподілу прибутку (дивідендів); c) у випадку ліквідації Товариства отримання частини його майна або вартості пропорційно розміру частки власника акцій в статутному капіталі Товариства; d) отримання інформації про діяльність Товариства.
375835624120UAT000011093Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"Власникам облігацій серії B надаються наступні права: a) отримувати номінальну вартість при погашенні та відсотковий дохід відповідно встановлених строків; b) купувати та продавати облігації на вторинному ринку; c) надати облігації емітенту для їх обов’язкового викупу, а емітент зобов’язується здійснити їх викуп, в порядку та строки, зазначені в рішенні про емісію
375930356917UAT000011101Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, згідно чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх положень; 3) на переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства у кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства, крім випадку, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час здійснення додаткової емісії акцій Товариства; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством, всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 8) реалізовувати інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
376038569246UA5000009713ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"Власникам облігацій серії В надаються наступні права: a) право купувати та продавати облігації серії В протягом терміну їх обігу у відповідно до Рішення про емісію корпоративних облігацій та чинного законодавства України; b) право на отримання номінальної вартості облігацій серії В при настанні строку їх погашення; c) право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій серії В на умовах та в порядку, що визначені в Рішенні про емісію корпоративних облігацій; d) право здійснювати інші операції з облігаціями серії В та реалізовувати інші права власника облігацій, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
376144055897UA5000005406АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІСТОН ІНВЕСТ ГРУП"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та законодавством України
376244618861UA5000009077АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕРІОН ВОРЛД"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та законодавством України.
376300382071UA5000009788Закрите акціонерне товариство “Житомирські Ласощі”Акціонер Товариства має право: - Брати участь в управління Товариства, шляхом участі у Загальних зборах акціонерів; - Брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту, та чинного законодавства; - Обирати органи управління Товариством і бути обраним до них, згідно з чинними вимогами; - Брати участь у розподілі прибутку, та одержувати його частки (дивіденди пропорційно до частки акцій, якими він володіє на початку строку виплати дивідендів); - Отримувати інформацію про діяльність Товариства у межах, передбачених законодавством, отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на загальних зборах з наступним затвердженням; - На окрему письмову вимогу акціонер вправі отримати від Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи Ревізійної комісії, протоколи загальних зборів; - Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами (учасниками); - Вийти в установленому порядку з Товариства; - Вільно розпоряджатися акціями, що належать йому, в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом; - У разі ліквідації Товариства, згідно вимог чинного законодавства, та цього Статуту, має право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій; - Видавати письмові доручення у відповідності з чинними законодавством уповноваженим особам для представництва своїх інтересів у Товаристві; - Вносити пропозиції органам управління по контролю Товариства; - Залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам; - Акціонери (учасники) Товариства мають також інші права, встановлені законодавством України; - На вимогу акціонера Товариства зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління тощо; копії вищевказаних документів мають бути надані без затримки після відшкодування акціонером вартості їх виготовлення, вартість копій не повинна перевищувати витрат на їх виготовлення.
376444421320UA5000009754АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАЙФ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та законодавством України.
376540776130UA5000009770ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
376644636498UA5000009762АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАКІТА"Права, що надаються власникам акцій: - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; - вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; - отримувати інформацію щодо діяльності Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; - обирати і бути обраним до Наглядової ради Товариства; - призначати представників для участі у Загальних Зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).

 

<< Початок < Попередня 151 Наступна > Кінець >>