Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
28905461326UA4000088348ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСОТРА-ХАРКІВ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
28814192196UA4000088272ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АМУР"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
28705421663UA4000088249ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕКСТЕМП"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) в розмірі та у строк, що визначені відповідним рішенням Загальних зборів, у разі прийняття рішення про їх виплату; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства; *у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки в статутному фонді Товариства; *брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів; *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать; *на переважне придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості акцій; *передачу всіх або частини прав , що надаються акцією, своєму представнику на підставі довіреності; *акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом.
28614361575UA4000088041ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"*переважне отримання Дивідендів у розмірі пропорційно частці в Статутному капіталі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; *участь у розподілі майна Банку у випадку його ліквідації в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; при цьому ліквідаційна вартість однієї привілейованої Акції Банку складає її номінальну вартість; *у випадках, якщо цього потребують інтереси Банку або власників переважної кількості акцій, Загальні збори Акціонерів Банку можуть прийти рішення про конвертацію привілейованих акцій Банку в прості акції Банку, інші цінні папери або в привілейовані акції іншого класу, вирішивши при цьому умови такої конвертації; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
28500214534UA4000087894ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства.
28400214534UA4000087886ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"*Товариство випускає привілейовані акції одного класу. Кожною привілейованою акцією її власнику Акціонеру надається однакова сукупність прав; *Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в установленому Статутом розмірі - не менше 100% річних, які виплачуються всім власникам привілейованих акцій в одну чергу; *ліквідаційна вартість привілейованої акції - сума коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного Товариства, дорівнює її номінальній вартості; *конвертація привілейованих акцій Товариства в прості може бути здійснена з дотриманням вимог чинного законодавства за рішенням і на умовах, затверджених Загальними зборами Акціонерів; *порядок отримання власником привілейованої акції інформації про господарську діяльність Товариства встановлюється відповідно до чинного законодавства України внутрішніми положеннями Товариства; *акціонери - власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу тільки у випадках, передбачених законодавством, підчас вирішення загальними зборами Товариства таких питань: -припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; -внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав Акціонерів-власників цього класу привілейованих акцій; -внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства; *рішення загальних зборів Товариства, що приймаються за участю Акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим уразі, якщо за нього віддано три чверті голосів Акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання; *під час голосування Акціонерів - власників привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом.
28325228595UA4000087738ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО "СХІД-ІНВЕСТ"* брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати їх частину (дивіденди), в розмірі пропорційно кількості акцій, якими він володіє; * отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Порядок надання інформації про господарську діяльність Товариства з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та цим Статутом; * вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; * у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; * отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційно вартості належних їм акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом; * продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції; * вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом; * продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; * у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати у судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
28224720911UA4000087647ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АБС-УКР"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; *отримувати дивіденди; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства у разі володіння не менше ніж 10 відсотками простих акцій Товариства; вимагати обов’язкового викупу Товариством усіх або частини належних йому акцій у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та у порядку. встановлених Статутом та чинним законодавством України.
28105398728UA4000087456ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДГОСП "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ"*участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників); *обрання до органів управління Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, пропорційної частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; *придбання в першочерговому порядку акцій, що пропонуються іншими акціонерами до продажу за ціною та на умовах запропонованих третім особам пропорційно кількості акцій, якими він володіє; *переважне право акціонера на придбання акцій, що пропонуються до продажу іншим акціонером діє протягом двох місяців від дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Якщо протягом цього терміну акціонер не використав своє переважне право на придбання акцій він вважається таким, що відмовився від реалізації свого переважного права; *реалізацію інших прав, передбачених актами законодавства України та Статутом Товариства.
28002573711UA4000087431ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ІНТУРИСТ"*брати участь в управлінні Товариством ( шляхом участі у загальних зборах та голосування на Загальних зборах акціонерів ); *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства, у порядку і черзі передбаченими Законом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному Статутом; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом: право на вільне відчуження Акцій третім особам; право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення; право вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках, передбачених законом про АТ.
27913550765UA4000087399ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСКО-МЕДСЕРВІСЗгідно вимог чинного законодавства
27824258163UA4000087381ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРФЕЙС"1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його чистину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 8) реалізувати інші права, встановлені цим статутом та законом.
27722865812UA4000087373ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРФЕЙС"1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його чистину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату початку розміщення акцій; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 8) реалізувати інші права, встановлені цим статутом та законом.
27632564698UA4000087282ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГА-ТРЕЙД"*участь в управлінні Товариством шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів відповідно до Статуту та приймання участі у роботі Наглядової ради Товариства у випадках, якщо акціонер або його представник обраний до цих органів; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту; *обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *переважне придбання додатково розміщуваних Товариством простих акцій в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, в процесі приватного розміщення акцій; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
27500131328UA4000087092ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень і компетенції, визначених законом та цим Статутом. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. Представником акціонера Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. представником акціонера - фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам. Спадкоємці (правоприємництва) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правоприємництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства або самого Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надається акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишилася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства; *укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали таки договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.
27433304201UA4000087076ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ВЕКТОР"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариство частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщуваній Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідних рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів. що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
27305486800UA4000086888ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
27233552636UA4000086847Приватне акціонерне товариство "Європейський Страховий Союз"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень Статуту; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;*акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
27132883302UA4000086789ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗІАТСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ТЕРМІНАЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *відчуження акцій Товариства, в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом.
27020036721UA4000086516ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні АТ; *обрання в органи управління і контролю АТ; *участь у розподілі прибутку АТ та одержання дивідендів пропорційно придбаним акціям; *отримання, у разі ліквідації АТ частини його майна; *отримання інформації про господарську діяльність АТ; *вихід в установленому порядку з АТ; *реалізацію інших прав, встановлених Статутом чи законом.
26913652508UA4000086466ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЖИВИЦЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством (особисто або через повноважних представників); *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. Перелік та порядок надання такої інформації регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів та Товариства, а також здійснення без будь-яких обмежень інших правочинів з належними акціями, у тому числі: передача їх в управління, дарування, заповідання, передача у заставу тощо; *інші права, передбачені чинним актами законодавства, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
26831569627UA4000085740ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії J,K,L надається право отримати у власність 0,01 (одну соту частки) пакувального місця (машино-місця) в підземному паркінгу, яке розташоване у будинку, що будується, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (машино-місця), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26731569627UA4000085732ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії D,E,G,I надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної нежитлової (офісної) площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (офісу), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26631569627UA4000085724ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії А,В,С,F,H надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно о умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (квартири), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.
26531569627UA4000085716ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"*власнику однієї облігації серії А,В,С,F,H надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частки) метра квадратного, відповідно о умов укладеного з емітентом договору з зобов’язанням резервування нерухомого майна (квартири), в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій; *відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов емісії облігацій.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>