Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
31432044761UA4000092761Приватне акціонерне товариство "ЕЛІТ ДЕКОР"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди від діяльності Товариства пропорційно їх внескам. Таке право мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру; *висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; *придбати у пріоритетному порядку товари та послуги, що виробляються та реалізуються Товариством; *одержувати інформацію що до діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариства зобов?язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколі зборів та інші документи; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *Вийти в установленому порядку з Товариства; *здійснити відчуження (продаж, дарування й таке інше) акцій у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом. Акції учасника Товариства можуть бути відчужені до повної їх сплати лише у тій частині, в якій їх уже сплачено. При передачі акцій (їх частини) відбувається одночасний перехід до набувача акцій всіх прав та обов?язків, що належали акціонеру, який відступив їх повністю або частково; *отримати у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості; *переважне право на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі; *набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.
31300131587UA4000092522Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго"*на участь в управлінні Товариством; *на отримання дивідендів; *на отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам; *переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством; *вимагати здійснення Товариством обов?язкового викупу належних йому голосуючих акцій в разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного неприватне, про вчинення Товариством значного правочину, про зміну розміру статутного капіталу, якщо цей акціонер був зареєстрований для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття таких рішень; *відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
31200191129UA4000092225ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"*участь в управлінні товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
31120134889UA4000091938ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬХОЛДИНГ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі пропорційно кількості акцій; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної) . Порядок надання інформації про господарську діяльність Товариства з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством та цим Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
31020496061UA4000091722ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАБАНК"*переважне одержання дивідендів у порядку та розмірах, передбачених п.6.14 цього Статуту; *пріоритетну участь у розподілі майна Банку у разі його ліквідації, яке реалізується шляхом отримання ліквідаційної вартості привілейованих акцій до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій; *переважне придбання додатково розміщуваних Банком привілейованих акцій в процесі приватного розміщення акцій; *у випадку прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішення щодо конвертації привілейованих акцій у прості акції Банку обміняти належні їм привілейовані акції на прості акції Банку в порядку та на умовах, передбачених рішенням загальних зборів акціонерів Банку; *голосування на Загальних зборах акціонерів Банку у випадках, передбачених частиною другою цього пункту; *інші права, встановлені підпунктами "г", "д", "є" та "ж" пункту 4.3. цього Статуту. Акціонери - власники привілейованих акцій Банку мають право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерів Банку таких питань: *припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у прості акції Банку або інші цінні папери; *внесення змін до Статуту Банку, що передбачаються обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій; *внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.
30920496061UA4000091714ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАБАНК"*участь в управлінні Банком шляхом голосуванням на загальних зборах акціонерів відповідно до цього Статуту та приймання участі у роботі Спостережної ради и або Ревізійної комісії Банку в випадках, якщо акціонер або його представник обраний до цих органів; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту; *обов'язковий викуп Банком всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку; *переважне придбання додатково розміщуваних Банком простих акцій в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, в процесі приватного розміщення акцій; *вихід із складу акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції без годи інших акціонерів Банку; *Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
30803118995UA4000091631ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16355"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
30714309824UA4000091565ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ"*участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *оскарження рішення Загальних зборів у порядку , визначеному Статутом та відповідно до законодавства; *доступ до документів Товариства.
30605470710UA4000091532ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР"*брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом, та шляхом обрання до органів Товариства та участі у діяльності таких органів Товариства. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники)акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *отримувати дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишилася після завершення передбачених законодавством розрахунків, у порядку і черговості передбаченому законодавством, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом.
30500447818UA4000091342Приватне акціонерне товариство "Звенигородський сироробний комбінат"*право брати участь в управлінні справами Товариства; *право на отримання дивідендів; *право на отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
30409620081UA4000091318ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"*участі в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Банку з урахуванням вимог законодавства України щодо банківської діяльності.
30330413634UA4000091284ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ ПРЕС-ДРУК"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
30232285199UA4000091276ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *акціонери-власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
30120929956UA4000091102ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"*участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників, шляхом участі в Загальних зборах акціонерів Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди), відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку; *отримання інформації про діяльність Банку; *отримувати, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Акціонери мають також інші права, передбачені чинним Законодавством.
30000388932UA4000091029ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
29903052138UA4000090195ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акцій в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
29800375160UA4000089973Публічне акціонерне товариство "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
29700379494UA4000089890ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників та голосувати на них, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства тощо; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України; *отримувати дивіденди; *вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається відповідно до Закону України "Про акціонері Товариства". Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до законодавства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *оскаржити рушення загальних зборів у порядку, визначеному Статутом та відповідно до законодавства; власник простих акцій Товариства має право доступу до документів у відповідності з чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.
29605488532UA4000089585ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерного Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *право на отримання дивідендів; *право на отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними , зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом, та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконанні Товариством зобов?язань що до викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків в наслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; *вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охороняється законом інтересів акціонера; * переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.
29520034231UA4000089411АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *кожному акціонеру-власнику простої акції належіть однакова сукупність прав; *одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
29405408668UA4000089155ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"*брати участь в управлінні товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *обирати органи Товариства згідно з Статутом і бути обраним до них; *залишати в спадщину належні їм акції як одній так і декільком особам; *отримання інформації про діяльність Товариства у встановленому законом порядку; *вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій відповідно до закону; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з акціонерів у статутному капіталі Товариства; *розпоряджатися акціями, що їм належать: продавати або передавати (дарувати) всі або частину належних йому акцій іншим акціонерам Товариства або третім особам у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних акціонеру акцій; *переважне право при додатковій емісії акцій на придбання простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій; *переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; *інші права відповідно до закону та Статуту.
29321396189UA4000089031ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17452"*участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників. Обиратись і бути обраними або призначати своїх представників до Наглядової ради та на посади Ревізора і Директора Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства; *вихід з Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб; *використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій.
29200489030UA4000088892ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
29122868414UA4000088595ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"*участь в управління Банком; *отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про фінансову діяльність Банку.
29034015182UA4000088421ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРМОЛАЙФ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *безпосередньо або в особі своїх уповноважених представників, відчуження акцій Товариства, які належать їм. Інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, відчужуваних таким акціонером; *користування переважним правом на придбання акцій Товариства нових випусків; *користування іншими правами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>