Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
38900275240UA4000105662Приватне акціонерне товариство "Меблева фабрика "Лагода"*брати участь і голосувати на Загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників, за принципом одна проста акція Товариства надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту; *обирати і бути обраним до органів управління Товариством; *подавати до наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному чинним законодавством та Статутом; *вільно розпоряджатися переважним правом на придбання додатково випущених акцій; * у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства. пропорційну вартості належних їм акцій Товариства; *Акціонери мають також інші права, передбачені чинним Законодавством.
38814122468UA4000105365Приватне акціонерне товариство "Южмормонтаж"*брати участь в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питанням порядку денного; *обирати та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів; *користуватись переважним правом на придбання акцій , що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства; *користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій; *отримувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про його діяльність , протоколи зборів); *отримувати відшкодування вартості майна Товариства, у випадку його ліквідації, у встановленому порядку; *доручати управління своїми акціями іншим особам; *за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати чи іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством та цим Статутом порядку; *вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку; *вимагати включення до порядку денного загальних зборів додаткових питань; *на отримання інформації, що міститься на його особистому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства. та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства, зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів; *на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папері; *акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства; *акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства, та \або Державна комісія з паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацію акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства; *акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру Статутного капіталу; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного Товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного Товариства; *мати інші права, що передбачені чинним законодавством.
38719355562UA4000105324ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку.
38601190273UA4000105274ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦВЕК-Д"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
38513995579UA4000104681ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА"*участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі з текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:...; *власник акцій Товариства має право доступу до документів, які мають зберігатися за місцезнаходженням Товариства:...;*протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копії документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою; *Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством...;* акціонери Товариства не маються переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі. Таке переважне право може бути передбачене Статутом якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб....; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариством.
38400118434UA4000104608ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію, згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній їх кількості; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції, в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі від Товариства відшкодування збитків.
38305503326UA4000104582ПРИВАТНЕ АКЦІОІНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
38201291382UA4000104525ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; * придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
38101388452UA4000104509ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів); *у разі ліквідації Товариства отримати частину майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або його вартість у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *отримання інформації про діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *вільно відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та Товариства. Переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, у Акціонерів не передбачено; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; *переважне право на придбання додатково випущених акцій, що пропонуються Товариством до розміщення - пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. Таке переважне право надається Акціонеру в порядку, встановленому законодавством України.
38037500052UA4000104285ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНК"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для ЗНВКІФ; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *порядку переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; *призначати представників для участі у Загальних зборів та у будь-який час відкликати їх; *учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
37924341697UA4000103923ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛІСТ"*на участь в управлінні Товариством згідно з діючим законодавством та Статутом; *обирати і бути обраним до органів управління та контролю відповідно до Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та чинного законодавства України; *призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов’язків акціонера Товариства відповідно до законодавства України. Представник може бути постійним або призначеним на певний час. Акціонер має право в будь-який час замінити або відкликати свого представника; *вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства згідно процедурою та у строк, що встановлені чинним законодавством України та Статутом; *брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди). Дивіденди сплачуються акціонерам в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, та іншими нормативними актами Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов?язане в передбачений законодавством України термін надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів про діяльність Товариства, протоколи загальних зборів акціонерів та будь-яких інших документів Товариства відповідно до законодавства України та Статуту. Перелічені документи є доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх належним чином уповноважених представників за адресою розташування Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, в установленому порядку, частину його майна або вартості його майна, пропорційну кількості належних йому акцій; *на переважне придбання додатково випущених акцій Товариства, якщо такі акції розміщуються шляхом приватного розміщення, в порядку, передбаченому чинним законодавством України; *володіти, розпоряджатися та користуватися акціями Товариства будь-яким чином відповідно до чинного законодавства України. Відчужувати Товариству, іншим акціонерам або третім особам належні акціонеру акції у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; *користуватись іншими правами, передбаченими чинним Законодавством та Статутом, чи рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
37832785994UA4000103782ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮКРЕІНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС"*участь в управлінні акціонерним товариством в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
37732942598UA4000103634ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН-СТРАХУВАННЯ"*брати участь в управлінні справами Компанії в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частку (дивіденди); *отримувати інформацію про господарську діяльність Компанії, в порядку встановленому законодавством України та внутрішніми нормативними документами Компанії; *розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом; *укласти договір між собою, яким покласти на себе додаткові обов'язки щодо порядку управління Компанією та передбачити взаємні права та обов'язки, відповідальність за його недотримання; *отримати частку вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій, у разі ліквідації Компанії, після розрахунку з кредиторами.
37633675278UA4000103386ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "БАРВІНОК"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах; *акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним Законодавством України.
37513352962UA4000103311Приватне акціонерен товариство "НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, щоп'ятниці з 15,00год. до 17,00год. за місцезнаходженням Товариства в м. Нововолинську, вул.. Островського, 60, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
37433248430UA4000103055ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
37300951729UA4000103014ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
37224566858UA4000102743ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЦУМ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос ля вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
37104628646UA4000102495ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ."*брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу особисто або через своїх представників; *обирати і бути обраним до керівних органів Товариства, які визначені в Статуті; *отримувати частину прибутку, що утворилася в результаті діяльності Товариства у вигляді дивідендів пропорційно до кількості акцій, на які поширюється право власності акціонера. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів в статутному фонді мають особи, які є акціонерами Товариства на день початку строку виплати дивідендів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому копії документів фінансової звітності Товариства за встановленою чинним законодавством формою, протоколи зборів; *вільно розпоряджатися акціями, на які розповсюджується право власності акціонерів, у відповідності до чинного законодавства та Статуту; *у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна , пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій; *обмінювати конвертовані облігації Товариства на відповідну (за номінальною вартістю) кількість додатково випущених та, або викуплених Товариством акцій; акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій; *можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
37000912095UA4000102289Приватне акціонерне товариство "Балтська спеціалізована пересувна механізована колона-1"*брати участь в управлінні Товариством , крім випадків передбачених чинним законодавством України; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства, Статуту та внутрішніх положень забороняється; *обирати та бути обраним до органів управління, відповідно до Статуту та внутрішніх документів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; *призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків акціонера Товариства, відповідно до виданих в установленому порядку довіреностей; *бути присутнім на зборах акціонерів особисто або доручати виконання своїх прав уповноваженим представникам, а також голосувати на Загальних Зборах акціонерів особисто або через своїх представників; *виходу із Товариства шляхом відчуження належними йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримувати в установленому законодавством України порядку частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства, у випадку його ліквідації; *на переважне придбання акцій, що випускаються Товариством додатково, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.
36904012218UA4000102230Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства .
36802471324UA4000102164ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"*здійснювати управління Корпоративного підприємства, в тому числі здійснювати повноваження передбачені в Статуті; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
36700952806UA4000101752ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту, обирати та бути обраним до Органів Управління Товариством , в порядку, визначеному Статутом з урахуванням обмежень, визначених законодавством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *на переважне придбання випущених Товариством акцій; *у випадках, передбачених законом та Статутом, вимагати обов?язкового викупу Товариства всіх або частини належних йому акцій; * інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
36601554901UA4000101554ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОТЕРМІНАЛ"*у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: -особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах Товариства видаються акціонерами Товариства їх представникам у порядку, передбаченому чинним законодавством України; -ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах Товариства; -вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; -надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства; -вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер-фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства; *крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, мають право: -вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори Товариства; - оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства на їх вимогу; -призначати представника для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків; -вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією; -отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами Товариства рішення про відшкодування таких витрат; *оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів Товариства у терміни та порядку та строки, встановлені чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають право отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; *акціонери Товариства мають право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; *акціонери Товариства мають право вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати, дарувати та іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом; *акціонери Товариства мають право переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних відповідному акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають право прийняти пропозицію щодо продажу акцій особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, порядку та строки, встановлені чинним законодавством України; *акціонери Товариства мають право одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримати акції або частки в статутних капіталах товариств-правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.
36500902406UA4000101497Приватне акціонерне товариство "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агромаш"*на участь в управлінні Товариством; *на отримання дивідендів; *на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; *на отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; *обирати та бути обраними до органів управління Товариства; *розпоряджатися акціями , що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>