Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
41400852424UA4000110365ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
41331030962UA4000110092Приватне акціонерне товариство "Дніпровуд"*брати участь в управлінні Товариства у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку та способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з отриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому Статутом; *вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
41230253385UA4000109870ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
41121870998UA4000109524ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА"*приймати участь в управлінні Товариством, у порядку, визначеному Статутом; *вимагати розгляду питань на загальних зборах акціонерів; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. Ознайомитися з річними Балансами, Звітами про результати діяльності та протоколами зборів; *брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частку (дивіденди) пропорційно кількості акцій, яка їм належить, якщо вони є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *вийти в установленому порядку з складу акціонерів Товариства; *переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариством; *мають інші права, передбачені цим статутом та діючим законодавством.
41023463151UA4000109011ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПСЕРВІС"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *на отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
40900852200UA4000108856ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать о компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства; *висувати представника для участі в органах управління Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *отримання дивідендів; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законодавством України; *акціонери Товариства мають право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
40814060678UA4000108401ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"*брати участь в управлінні Товариства особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах Акціонерів Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; *вийти зі складу Акціонерів Товариства шляхом відчуження Акцій, які йому належать; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; акціонери можуть мати інші права, передбачені положеннями чинного законодавством України.
40705461510UA4000108393АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
40605414717UA4000108104ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОРЯ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань порядку денного, висувати себе особисто та/або іншу особу для участі в органах управління Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *отримувати дивіденди; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства; *одержати у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства у випадку, встановленому п. 4.7. Статуту; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; *реалізовувати інші права, передбачені законом.
40523493933UA4000107932ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАЙГА-95"*участь в управлінні Товариством з урахуванням умов, визначених внутрішніми положеннями Товариства; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *придбання у першочерговому порядку акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційне кількості акцій, що належать кожному акціонеру; *придбання у першочерговому порядку додаткової емісії акцій Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупати належні акціонерові акцій, що цей акціонер зареєструвався для участі в загальних зборах та голосував проти прийняття рішення загальними зборами рішення про: - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства; -вчинення Товариством значного правочину; -зміну розміру статутного капіталу.
40413699556UA4000107833ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГІЯ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивним голосуванням є голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в порядку встановленому законодавством; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
40332113410UA4000107676ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"*брати участь в управлінні Товариством , зокрема шляхом голосування на Загальних зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства: одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *отримання, у разі ліквідації, частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції на користь інших юридичних та фізичних осіб будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і Статутом.
40201547829UA4000107536ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМБУДТОРГ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.
40133936496UA4000107494ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" (ІДПІФ "Платинум")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
40005523398UA4000107379ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"*отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановленні строки; *подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
39932289675UA4000106801ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них, висувати представника для участі в органах Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди); *вийти у встановленому порядку з Товариства; *здійснити відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій згідно діючого законодавства та умов додаткового випуску акцій; *акціонери можуть також мати інші права, встановлені Статутом та законом.
39813533086UA4000106777ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти в установленому порядку з Товариства; *здійснити відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій згідно діючого законодавства та умов додаткового випуску акцій;*акціонери можуть також мати інші права, передбачені законом та Статутом. На вимогу акціонерів Товариство або особа , яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів які мають право на участь в загальних зборах .
39731287944UA4000106710ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі бути обраним Загальними зборами Акціонерів на будь-яку керівну посаду; *призначати своїх представників та відкликати їх; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення акцій, у порядку передбаченому чинним законодавством України, в тому числі захищати своє переважне право в судовому порядку протягом трьох місяців з моменту, коли дізналися або повинні були дізнатися про порушення переважного права; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частку прибутку у вигляді дивідендів на належні їм акції; *здійснювати відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві у порядку, передбаченому даним Статутом із врахуванням переважного права інших Акціонерів та/або самого Товариства на придбання акцій; *одержувати повну інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, дані бухгалтерського обліку, звіти про діяльність Товариства, книгу протоколів Зборів, іншу документацію; *брати участь у розподілі майна Товариства при ліквідації Товариства; *виходити з Товариства в установленому установчими документами порядку.
39605415616UA4000106678ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБЛІ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства .
39519492371UA4000106652Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах Акціонерів особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Порядок одержання інформації визначається Наглядовою радою Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або його вартості, пропорційну частці Акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
39400165698UA4000106546Приватне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод"Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.
39302467089UA4000106363ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні акціонерним товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
39221524641UA4000106256ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВРИБГОСП"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах); *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання дозволу інших акціонерів Товариства; *отримання дивідендів; *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *одержати у разі ліквідації Товариства частку вартості майна Товариства, пропорційну своїй частці у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
39105800293UA4000105993АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати дивіденди; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; *вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадку, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 3)зміну розміру статутного капіталу; *оскаржувати рішення Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; *мати інші права, передбачені чинним законодавством.
39001412265UA4000105787ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>