Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3131

Останнє оновлення: 2018-05-25 15:48:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
17603582422UA4000068662ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
17704012661UA4000068803ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД - 2"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *інші права встановлені Статутом та законом.
17800179714UA4000068894ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *переважне право на придбання акцій додаткових випусків Товариства, якщо ці акції розміщуються шляхом приватного розміщення. Акціонери можуть мати і інші права, якщо це передбачено законодавством України.
17919358632UA4000069371ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЕС БАНК"*брати участь в управлінні Банком; *брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників на Загальних зборах Акціонерів, при цьму кількість голосів акціонера визначається кількістю придбаних нихм акцій; *вносити пропозиції щодо діяльності банку; *вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів у термін не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення; *обирати і бути обраним до органів управління Банку; *отримання інформації про діяльність Банку, за винятком відомостей, що складають банківську таємницю або єконфідеційною інформацією. Порядок надання та перелік такої інформації встановлюється законодавством україни та внутрішніми документами Ьанку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди); *вільно розпоряджатися акціями Банку, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *одержати, у разі ліквідації Банку,частину майна або частину вартості майна Банку; *переважне право на придбання додатково випущених акцій Банку в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі банку, у випадку приватного розміщення акцій Банку; *інші передбачені чинним законодавством права.
18000724790UA4000069389ПРИВТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВ'Є"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про діяльність Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства; *користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства нових випусків; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.
18100242909UA4000069447ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями діючого законодавства України; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
18214305909UA4000069603ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"*в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в управлінні справами Банку особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі у Загальних зборах акціонерів чи через обрання до складу органів управління Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством України); *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку; *самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку, частини майна (або його вартості), яке залишилось після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості належних кожному з акціонерів акцій.
18300190905UA4000069710ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
18402005243UA4000070007Приватне акціонерне товариство "Бердянська міська стоматологічна поліклініка"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному діючим законодавством України.
18503112610UA4000070098ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУМОВО-ТЕХНІЧНІ ВИРОБИ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства
18601567418UA4000070122ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
18734497042UA4000070197ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом; * отримувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; *виходу із Товариства шляхом відчужування належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати та іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
18800310093UA4000070205ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
18900240253UA4000070304ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ПЛІНФА"*участь в управлінні акціонерним товариством; *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства у випадку, збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості; *у разі ліквідації Товариства, одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі товариства; *отримання дивідендів відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства; *реалізація інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.
19002037622UA4000070684ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ"*участь в управлінні інститутом; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Інституту; *отримання, у разі ліквідації Інституту, частини його майна або вартості; *претендування на приоритетне отримання послуг та робіт, що надає Інститут; *користуватися послугами соціальної інфраструктури Інституту.
19100191885UA4000070924ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правлнаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством Країни та цим Статукт
19205441005UA4000071054Публічне акціонерне товариство "Компанія Катран"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про господарську діяльність акціонерного Товариства, на вимогу акціонера Правління (або корпоративний сектор - у разі його обрання) зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов?язаний зберігати конфіденційність інформації до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані копії документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів, у вчинені яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до інформації визначаються Наглядовою радою або Правління Товариства; *продати або здійснити відчуження в інший спосіб належних йому акцій; *на переважне право придбання акцій Товариства у процесі приватного розміщення акцій в порядку, встановленому законодавством та рішення відповідного органу Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Статутом . внутрішніми документами Товариства та рішеннями відповідного органу Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку , визначеному законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
19320054481UA4000071088ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОТЕП-ЕКО"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку і обсязі, встановленому Статутом та законодавством України; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *одержати, у разі ліквідації Товариства, в установленому порядку, частину його майна або вартості його майнаї, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства в кількості , пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *продаввти чи іншим чином відчужувати належні йому акції з додержанням переважного права акціонерів Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі (не акціонеру цього Товариства) у порядку, передбаченому Статуту. У разі продажу акцій акціонером Товариства іншому акціонеру Товариства, переважне право інших акціонерів Товариства не застосовується; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках. передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
19422627780UA4000071195ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов?язаний надати йому для ознайомлення копіїдокументів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунокакціонера Товариства. Акціонер зобов?язаний зберігати конфіденційність інформації. до якої він маєдоступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльністьтовариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Правління. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актівзабороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства; *отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частинимайна Товариства, пропорційну ачстці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом.
19501131939UA4000071237Приватне акціонерне товариство “Українська авіаційно –торгова компанія “Авіапостач”*брати участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково розміщуваних Товариством простих акцій; *оскаржувати рішення Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному Статутом та відповіно до діючого законодавства; *акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства; *акціонери можуть відчужувати належні їм акції баз згоди інших акціонерів та Товариства.
19600479712UA4000071336ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОЛІК"Прості акції налають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним Товариством, на отримання частини майна акціонерного Товариства у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
19700191230UA4000071435ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"*брати участь в управлінні Товариством; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень і компетенції, визначених законом та цим Статутом. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену неє особу; *бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; *отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера маються право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які нада.ться акціями Товариства; *продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишилася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
19800913982UA4000071526ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати, в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і порядку, визначених законодавством України та Статутом; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій ТОвариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна, пропорційно до кількості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без будь-якого погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством належних їм акцій у порядку та випадках, передбачених законодавством України та Статутом; продати акції Товаритсву в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
19930241186UA4000071641ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачене законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Директором. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) документами Товариства; *отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; *отримати у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна Товариства , пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.
20000255289UA4000071815ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>