Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3131

Останнє оновлення: 2018-05-25 15:48:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
12635973723UA4000056543ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
12731629319UA4000057178ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ"*купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів; *подавати їх до погашення на умовах та в терміни вказані в проспекті емісії облігацій; *отримувати дохід та номінальну вартість облігацій; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
12836376078UA4000057681ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТМ"*участь в управлінні Товариства особисто або через представника; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право акціонера - власника простих акцій - придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами про рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне; -вчинення Товариством значного правочину; -зміну розміру Статутного капіталу; *відчуження належних йому акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом.
12933695095UA4000057756ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"*брати участь в управлінні Банком у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом, окрім випадків, установлених законом; *брати участь у розподілі прибутку Банку і отримання його частини (дивідендів); *вийти в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *здійснити відчуження акцій Банку в порядку, установленому чинним законодавством України; *отримання в разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *право на переважне придбання простих акцій Банку (пропорційно частці належних акціонерові акцій Банку в загальній кількості простих акцій Банку), що додатково розміщуються Банком в процесі приватного розміщення; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних акціонерові акцій у порядку та випадках, визначених чинним законодавством України; *отримання інформації про господарську діяльність Банку. На письмову вимогу акціонера Банк надає йому для ознайомлення річні баланси, звіти Банку про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом; *одна проста акція Банку надає акціонеру Банку один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються положенням про Загальні збори акціонерів.
13030115243UA4000060495ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
13133936496UA4000060503ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" відкритий спеціальний пайований інвестиційний фонд "АРГЕНТУМ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
13204012000UA4000060669ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕОКОН"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень Статуту; *користуватись переважним правом на прибання акцій Товариства, у випадках, перебачених чинним законодавством та Статутом; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, перебачені актами законоавства.
13336906459UA4000061931ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
13422927826UA4000062285ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "Д.І.Б."*брати участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; * отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *вимагати проведення аудиторських та спеціальних перевірок діяльності Товариства у разі володіння не менше ніж 10 відсотками простих акцій Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та встановлені Статутом.
13513494943UA4000062301ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій та акцій, які продаються іншими акціонерами; *брати участь у розподілі иприбутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що передбачені Статутом та чинним законодавством.
13614366762UA4000062806ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК"*брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників у порядку, визначеному Статутом; *пропонувати і вимагати включення питань до порядку денного загальних зборів акціонерів; *ознайомитися з будь-чкими документами, що необхідні для прийняття рішення по порядку денному на загальних зборах за місцезнаходженням Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частину (дивіденди); *отримувати інформацію про діяльність Банку. За вимогою акціонера Банк зобов?язаний надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти про діяльність Товариства, протоколи загальних зборів, та інші документи Банку; *обирати та бути обраними до органів управління Банком; *розпоряджатися акціями , що їм належать, у порядку , визначеному чинним законодавством та Статутом, відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Банку; *користуватися переважним правом на придбання акцій при новій емісії в порядку та на умоавх, що передбачені рішенням про випуск акцій При здійсненні додаткових випусків акцій банк забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі; *на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції; *вийти в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *отримати у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна, пропорційно вартості сплачених ними акцій; *бути носієм інших права, передбачених Статутом та законодавством України .
13701374010UA4000062814ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
13809306278UA4000063259ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному в цьому Статуті та внутрішніх положеннях Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди). Право отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів; *отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Банку; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банкуу випадку приватного розміщення акцій Банку; *вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку (далі - "Загальні збори акціонерів"); *у разі ліквідації Банку отримати частину вартості його майна, пропорційну кількості належних їм акцій.
13920280450UA4000063473ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"Кожною простою акцією БАНКУ її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні БАНКОМ як акціонерним товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом БАНКУ; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна БАНКУ; * отримання інформації про господарську діяльність БАНКУ; * переважне право на придбання акцій, що розміщуються БАНКОМ у кількості, пропорційній частці належних йому акцій у загальній кількості акцій БАНКУ; * внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів БАНКУ, а також щодо нових кандидатів до складу органів БАНКУ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми документами БАНКУ; * вільно розпоряджатися акціями БАНКУ, що їм належать у порядку, визначеному чинним законодавством України; * інші права, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами БАНКУ. Переважним правом акціонера - власника простих акцій визнається право придбавати розміщувані БАНКОМ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством України. Порядок надання акціонерам-власникам простих акцій переважного права придбавати акції БАНКУ регулюється законодавством України. Кожний акціонер-власник простих акцій БАНКУ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу БАНКОМ належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про: * злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ БАНКУ; * надання згоди на вчинення БАНКОМ значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; * надання згоди на вчинення БАНКОМ правочину, щодо якого є заінтересованість; * зміну розміру статутного капіталу БАНКУ.
14000169816UA4000063820ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК)"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства в порядку , передбаченому Статутом Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
14113490997UA4000064513ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВАКОМПАНІЯ АСКА"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законоавства та Статуту; *користуватися переважним правом на прибання розміщуваних Товариством акцій та акцій , які продаються іншими акціонерами; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариства у випадках та в порядку, перебачених чинним законодавством; *отримувати, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що перебачені Статутом та чинним законодавством України.
14233718688UA4000064554ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
14300447103UA4000064711ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"*отримувати дивіденди з прибутків Товариства;*брати участь в управлінні Товариством та голосувати на загальних зборах відповіно до порядку , встановленого в Статуті та передбачено чинним законодавством; *одержуват інформацію про господарську діяльність Товариства. Товариство забеспечує кожному Акціонеру доступ до окументів, визначених чинним законодавством України, включаючи окументи бухгалтерського обліку, які стосуються значних правочинів, визначених у Статуті, та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, визначені чинним законодавством а також в інших випадках, коли оступ до ддокументів вимагається законодавством; *одержати у разі ліквіації Товариства частину його майна або частку вартості майна Товариств, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства; *вільно розпоряджатися належними акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юриичних та фізичних осіб без поперенього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; *вийти із Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій.
14437005989UA4000064752ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
14531927008UA4000064836ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЛАСНИЙ СЕРВІС"*участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому дорученння, яка засвідчується у порядку, визначеному чинним законодавством; *обрання в передбаченому Статутом порядку органів управління та контролю Товариства, а також бути обраним до таких органів; *вихід з Товариства шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або цим Статутом; *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
14635416011UA4000064919ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРДЕР"*отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановленені строки; *подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодкавству з урахуванням умов розміщення.
14737032787UA4000065023ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
14835290039UA4000065056ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОТП КАПІТАЛ" відкритий спеціаліований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквіації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
14904820622UA4000065288ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА"*брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до діючого законодавства.
15005496655UA4000065668ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>