Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3131

Останнє оновлення: 2018-05-25 15:48:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
10100032112UA4000038426Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"*АТ "Укрексімбанк" (далі - Банк) є державним банком, що створений відповідно до розпорядження Президента України від 27 квітня 2000р. № 189, постанови Кабінету міністрів України від 27 червня 2000р. №1020; *засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України; *держава здійснює повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банком.
10235690759UA4000038707ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *брати участь у роботі спостережної (наглядової) ради Фонду (у випадку її створення); *отримувати доходи від володіння інвестиційним сертифікатом Фонду у вигляді дивідендів; *впливати на роботу Компанії у випадках та в межах, передбачених статтею 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"; *відчужувати належний йому на праві власності інвестиційний сертифікат з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та\або документами Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством.
10325017527UA4000038756ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"*брати участь в управлінні справами Товариства способом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників; обирати та бути обраними до складу органів управління або контролюючих органів Товариства; *одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; *одержувати копії та виписки з протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства; *відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб або Товариства. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства; *переважно придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків з оплати праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до кількості належних їм акцій; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.
10435676886UA4000039697ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
10533540395UA4000040232ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
10633308667UA4000040497ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТ КАПІТАЛ"*участь в управлінні акціонерним товариством; * отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
10732980889UA4000042089Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Княгиня Ярославна"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості.
10835917889UA4000046577ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"*брати участь в управлінні Банком, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати наших через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів. Висувати представника для участі в органах Банку, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів; *одержувати інформацію про діяльність Банку. Порядок отримання такої інформації визначається Спостережною радою Банку (далі - спостережна рада); *вийти із акціонерів Банку шляхом відчужених йому акцій; *вимагати обов'язкового викупу Банком усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, Статутом і внутрішніми документами Банку; *одержати в разі ліквідації Банку частину вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Банку; *реалізовувати інші права, установлені Статутом та законодавством України.
10923362711UA4000046874ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"*брати участь в управлінні Банком шляхом голосування на Загальних зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і Статутом; *отримати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банку зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Банку; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання акцій Банку, що додатково розміщуються, в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України; *поравати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без кожного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку; *вимагати викупу Банком всіх належних акціонеру голосуючих акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Банку уразі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати в Банку відшкодування збитків.
11033881201UA4000047229ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК"*брати участь в управлінні Банком через участь та голосування на Загальних Зборах Акціонерів особисто або через своїх представників; *негайно після запиту, отримувати будь-яку інформацію, якою володіє Банк, стосовно діяльності та фінансового стану Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержуватиме його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є Акціонерами Банку на початок строку виплати дивідендів; *користуватися, на пріоритетних засадах, послугами Банку на договірній основі на умовах, що є не гіршими від тих, які пропонуються третім особам; *виходу із складу Акціонерів Банку шліхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право із врахуванням обмежень встановлених Національним банком України щодо істотної участі в банку, вільно розпоряджатися належними йому акціями Банку, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших Акціонерів або Банку; *на переважне право придбання розміщуваних Банком акцій в кількості, пропорційній частці Акціонера у Статутному капіталі Банку на дату прийняття рішення про новий випуск акцій; *одержуватиме у разі ліквідації Банку, частку вартості майна Банку, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Банку; *реалізовувати інші права встановлені законодавством України.
11133777261UA4000047302Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Універ Менеджмент" спеціалізований пайовий інвестиційний фонд інтервального типу "УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
11214351016UA4000047617ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"*брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах акціонерів Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів; *отримання інформації про діяльність Банку; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчужування акцій, які йому належать; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна; *Акціонери Банку можуть мати також інші права, передбачені положеннями чинного Законодавства України.
11332294926UA4000048540Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОЗЗІ - ФУД"*право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; *право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; *право пред'явити Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; *право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; *право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.
11436285564UA4000050488ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
11531199958UA4000051940Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
11631199958UA4000051965Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
11731199958UA4000051981Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
11831199958UA4000051999Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
11931199958UA4000052005Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
12034186061UA4000052419ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"*брати участь в управлінні Банком в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Банку особисто або через представників з правом голосу з усіх питань, що відносяться до компетенції вказаного органу; *брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *отримувати інформацію про діяльність Банку, а також інформацію з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; *вийти зі складу Акціонерів Банку шляхом відчуження Акцій, які йому належать; *призначати та, у випадку, якщо акціонер є фізичною особою, бути призначеним до органів управління та органів контролю Банку; *мати доступ до документів, вказаних в цьому Статуті, та отримувати копії зазначених документів в порядку та на умовах, визначених Статутом та чинним законодавством України; самостійно розпоряджатися Акціями, які йому належать на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції; *отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості частини такого майна; *акціонери Банку можуть мати також інші права, передбачені положеннями чинного законодавства України.
12136177661UA4000054480ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДК-ІНВЕСТМЕНТ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *передавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборів Акціонерів та будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та актами законодавства України.
12235883808UA4000054589ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *придбавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборів Акціонерів та будь-який час викликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, встановлені актами законодавства України.
12336346918UA4000055172ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
12436346930UA4000055180ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
12530968986UA4000055677ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості; *одна проста акція товариства надає акціонеру один голос ля вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування; кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався+E95

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>