Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3295

Останнє оновлення: 2019-08-06 11:32:42

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
131284938UA010393AC00ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігації тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентний і додатковий дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викупу; * Здійснювати з облігаціями інші операції, які не суперечать діючому законодавству.
232271432UA010725AA01Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Гуматекс"*отримання відсотків по облігаціях у розмірах і строки, визначені порядком виплати доходу по облігаціях; *відшкодування номінальної вартості облігацій при настанні терміну погашення облігацій; *вільного розпорядження облігаціями, зокрема продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі у заставу, тощо, з урахуванням обмежень, встановлених умовами розміщення.
301374010UA040186AB09Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій"*купувати та продавати облігації на вторинному ринку; *право подавати облігації емітенту для дострокового викупу, відповідно до умов емісії облігацій; *отримувати процентний дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.
400176526UA050196AA07Приватне акціонерне товариство "Брикет"*купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; *право на отримання номінальної вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у кінці кожного процентного періоду; *право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.
521560766UA100431BD01ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"*право на отримання послуги з позачергового встановлення телефона на протязі одного року з моменту повної оплати вартості відповідної кількості облігацій; *право на відчуження облігацій до отримання послуги по позачерговому встановленню телефону за умови попереднього погодження з емітентом та з?ясування телефону за адресою нового власника; *право на відчуження облігацій після отримання послуги по позачерговому встановленню телефону без погодження з емітентом, при цьому певна кількість облігацій дає право по позачерговому встановленню телефону тільки один раз.
621560766UA100431BE00ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"Згідно вимог чинного законодавства
733936496UA102521FA07ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" (ЗНВПІФ "Терра")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
833777261UA102622FB04Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Універ Менеджмент" відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
920999158UA150566BA06ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МІХАНІКІ УКРАЇНА"*за умови вибору Квартири шляхом укладання з Емітентом Договору про участь у фінансування та з урахуванням порядку обігу Облігацій, встановлених цією Інформацією про випуск, купувати та продавати, іншим чином відчужувати Облігації на вторинному ринку цінних паперів; *подавати Облігації до погашення у строки та у порядку встановленому умовами випуску; *у зазначені цією Інформацією про випуск строки погашення (строки дострокового погашення) Облігацій отримати у власність Квартиру у Житловому комплексі, яка відповідає пакету Облігацій, який належить власнику Облігацій на дату погашення Облігацій та визначена у Договорі про участь у фінансуванні. При цьому, одна облігація серії В, за умови виконання власником Облігацій вимог п.п. 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, та п.15 цієї Інформації про випуск, дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) квадратного метра остаточної загальної площі квартири; *у випадку пред'явлення до погашення пакету Облігацій, який не відповідає розміру пакету, визначеному відповідно до п.13.3 цієї Інформації та Договором про участь у фінансуванні, укладеному між Емітентом та власником такого пакету, отримати відшкодування грошовими коштами у розмірі номінальної вартості кожної облігації, яка належить такому власнику Облігацій; *у випадку пред'явлення до погашення пакету Облігацій, протягом 3 (трьох) років після закінчення терміну погашення Облігацій, встановленого цією Інформацією про випуск, отримати відшкодування грошовими коштами у розмірі номінальної вартості кожної облігації, яка належить такому власнику Облігацій; *на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам цієї Інформації про випуск.
1020113829UA0201011105ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
1119358767UA0401461001ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК"*брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників на Загальних зборах акціонерів. Повноваження представника (постійного або призначеного на певний строк) повинні бути підтверджені в порядку, встановленому чинним законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди за рішенням Загальних зборів акціонерів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Банку; *на переважне придбання акцій Банку при проведенні закритого (приватного) розміщення в кількості. пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку на момент, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів Банку про розміщення акцій; *на отримання інформації про діяльність Банку у порядку, встановленому чинним законодавством.
1219358767UA0401462009ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК"на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивідендів), за винятком передбаченим чинним законодавством випадків, за підсумками звітного року у розмірі, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Порядок проведення здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається Загальними зборами акціонерів. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного строку та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями може здійснюватися за рішенням загальних зборів за рахунок резервного капіталу Банку; *на отримання інформації про діяльність Банку у порядку, встановленому чинним законодавством; * голосувати на Загальних зборах акціонерів під час вирішення Загальними зборами таких питань: припинення Банку, що не передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейованій акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін та доповнень до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників привілейованих акцій; внесення змін та доповнень до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.
1300382088UA0700261003ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К.", М.МУКАЧЕВО"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному в Статуті; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *відчужувати у порядку , визначеному чинним законодавством, належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку , визначеному Статутом; *скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства у випадку додаткової емісії акцій в порядку, встановленому Статутом; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості майна Товариства; *користуватися іншими правами, встановленими Статутом та чинним законодавством України.
1419358784UA0800941009ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку.
1509806443UA0801121007АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"*в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в управлінні справами Банку особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі у Загальних зборах акціонерів чи через обрання до складу органів управління Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних Зборів акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством України); *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, що передбачені законодавством України; *вийти за складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку; *самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції з обов?язковою реєстрацією змін у Реєстрі акціонерів та повідомленням про це Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку частини майна (або його вартості), яке залишилось після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості належних кожному з акціонерів акцій.
1621685166UA1001561000ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"Згідно вимог чинного законодавства
1702583780UA1001911007ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"*брати участь в управлінні Товариством, в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів; *отримувати дивіденди; *скористатись переважним правом на придбання простих акцій; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;*отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *здійснювати відчуження належних їм акцій в порядку і на умовах, встановлених законом, Статутом.
1820782312UA1002181105ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА"*брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному в цьому Статуті; *отримувати дивіденди згідно з чинним законодавством та цим Статутом; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційно до кількості належних Акціонерам акцій; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, бути ознайомленими із матеріалами та документами, що стосуються діяльності Товариства, відповідно до законодавства України. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане негайно надати йому для ознайомлення квартальні та річні баланси та звіти, перспективний план розвитку Товариства, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів, засідань Правління та інші документи у порядку, визначеному чинним законодавством; *переважне право придбавати розміщувані Товариством акції, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
1900039019UA1002231009ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"*участь в управлінні Банком за винятком випадків, передбачених законодавством України; *отримання дивідендів відповідно до Статуту та чинного законодавства України; *відчужувати акції Банку в порядку, встановленому чинним законодавством України; *отримання від органів управління Банку інформацію про діяльність Банку у відповідності до порядку, встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Банку; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Банку або вартості частини майна Банку, пропорційно вартості належних їм акцій; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
2025959784UA1004171005АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"*участь в управлінні Банку в порядку, визначеному в цьому Статути, в положеннях про відповідний орган управління, у внутрішніх нормативних документах Банку; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Банку, частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *вихід в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
2131056116UA1004891008ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІЗ ІНК."*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені актами законодавства.
2205839888UA1005321005ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"Брати участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства; Вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; Вимагати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо на день подання вимоги вони сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів, коли рішення про їх виплату буде прийнято у відповідності до вимог цього Статуту та законодавства України; Розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному законодавством України; Отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна, пропорційно кількості акцій, якими вони володіють. А також: - одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - на переважне право придбання розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства (при приватному розміщенні акцій) на дату прийняття рішення про розміщення; - реалізовувати інші права, що передбачені законодавством.
2321489100UA1005971007АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"*участь в управлінні Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно діючого законодавства та в порядку, зазначеного в п.9.4.1 Статуту. Доступ да допуск засновників (учасників) Товариства до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється на основі діючих нормативних документів України про захист державної таємниці, і надається особам, котрі є громадянами (громадянками) України і мають відповідну форму допуску до державної таємниці.
2424928741UA1007801004ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ЛІРА"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність АТ.
2521674760UA1007951007ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ-ІНВЕСТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>