Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Новини
Новини
НДУ та ВДЦП перейшли на електронну взаємодію! Друк
П'ятниця, 17 червня 2011, 10:55

 

17 червня 2011 року між Національним депозитарієм України та Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів підписано Регламенти електронної взаємодії Депозитарію та Депозитарію-кореспондента (Регламент ЕВД).

З моменту встановлення кореспондентських відносин між НДУ та ВДЦП постійно велась робота щодо удосконалення документообігу. Завдяки плідній співпраці спеціалістів обох депозитаріїв досягнуто порозуміння щодо необхідності переходу на електронний документообіг, результатом чого стало підписання відповідних регламентів.

У рамках Регламенту ЕВД передбачається взаємодія між депозитаріями в частині передачі зведених облікових реєстрів власників цінними паперами, які обліковуються через систему кореспондентських відносин.

Обмін електронними документами між депозитаріями буде здійснюватися за допомогою системи правового електронного документообігу ВДЦП (СПЕД ВДЦП).

Електронні документи, якими планують обмінюватися депозитарії, будуть засвідчуватися електронними цифровими підписами, виданими Акредитованим центром сертифікації ключів ПАТ «НДУ» (АЦСК НДУ).

Впровадження цього механізму є значним кроком на шляху удосконалення кореспондентських відносин між депозитаріями та є надзвичайно важливим для подальшого розвитку депозитарної системи в Україні.

Між НДУ та ВДЦП досягнуто домовленості найближчім часом сумісними зусиллями розробити та узгодити механізми проведення усіх депозитарних операцій з цінними паперами через систему кореспондентських відносин депозитаріїв виключно за допомогою ЕВД.

Головна мета діяльності Національного депозитарію – постійне вдосконалення якості та спектру послуг для наших клієнтів.

 
НДУ запрошує до співпраці! Зміна місця зберігання глобального сертифікату. Друк
П'ятниця, 17 червня 2011, 09:20


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) рішенням від 22.03.11. № 284 (яке зареєстровано Міністерством юстиції України 30.05.11 за № 640/19378) внесла зміни до Положення про депозитарну діяльність, яке було затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.06 № 999. Зміни набули чинності 14.06.11.

Зміни стосуються обслуговування депозитаріями операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів. Здійснюється за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення уповноваженого органу емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката цього випуску цінних паперів.

Протягом 2010 року цілий ряд емітентів прийняли рішення про перехід на обслуговування до Національного депозитарію України. Внаслідок активної консультаційної допомоги з боку Національного депозитарію України емітентам, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийняті окремі рішення щодо реалізації переходу на обслуговування до НДУ. Таким чином, реалізовано законне право емітентів щодо обрання депозитарію. Серед таких емітентів Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Життя», Публічне акціонерне товариство АКБ «Індустріалбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (ЗНВПІФ «Проектне інвестування» та ЗНВПІФ «Приватні інвестиції»), Публічне акціонерне товариство «Хайдельберг Цемент Україна», Публічне акціонерне товариство "Забір'я", Публічне акціонерне товариство "Електромашина", "ЗНВКІФ "Авангард фонд ліквідних активів".

Нагадуємо, що Національний депозитарій України надає всебічну консультаційну підтримку емітентам, які мають на меті прийняття подібних рішень та пропонує всім учасникам фондового ринку скористатися перевагами обслуговування в Національному депозитарії України.

 
Формування реєстрів власників іменних цінних паперів Друк
Четвер, 16 червня 2011, 09:38

У зв’язку з набранням чинності 01 вересня 2014 року нової редакції Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Регламент) звертаємо Вашу увагу, що Розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів обов’язково має містити одну з підстав для складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів, які зазначені у п.2.3.5 Регламенту.

Якщо у розпорядженні на складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів зазначена підстава «в інших випадках, які передбачені законодавством України», така підстава має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання реєстру/переліку власників іменних цінних паперів.

Звертаємо увагу, що згідно п.15 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.13 Центральний депозитарій має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена законодавством та/або Регламентом.

 

Реєстр власників іменних цінних паперів складається Національним депозитарієм, на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів має бути засвідчене підписом розпорядника рахунку у цінних паперах емітента та печаткою емітента або керуючого рахунком у цінних паперах емітента. У разі подання розпорядження депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження має бути засвідчене розпорядником рахунку у цінних паперах цієї депозитарної установи в Центральному депозитарії та печаткою депозитарної установи.

Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку у цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, особою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр.

Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.
Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам – депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку, депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій – протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Сформований реєстр власників іменних цінних паперів емітента у паперовому вигляді передається:

  • рекомендованим листом на адресу, вказану у розпорядженні або у анкеті рахунку у цінних паперах емітента;
  • особисто уповноваженому представнику по пред'явленню документа, який посвідчує його особу, та довіреності;
  • службою кур’єрської доставки (емітент замовляє та оплачує послуги кур’єрської служби).

Сформований реєстр власників іменних цінних паперів емітента у електронному вигляді (формат .XLS у кодуванні win1251 чи .DBF у кодуваннях cp866, cp1125 та win1251) передається:

  • на оптичному носії даних, що виключає перезапис даних та внесення будь-яких змін у файл реєстру власників іменних цінних паперів (CD чи DVD) – особисто уповноваженому представнику із пред’явленням останнім документу, який посвідчує його особу, та довіреності або представнику служби кур’єрської доставки;
  • засобами захищеного (із використанням механізмів криптографічного перетворення: шифрування та електронного цифрового підпису) обміну даними – за умови підписання відповідної додаткової угоди до Договору про обслуговування випуску цінних паперів.

Передача реєстру власників іменних цінних паперів у електронному вигляді на CD-диску оформлюється актом приймання-передавання реєстру.

 
НДУ взяв участь у зустрічі з представниками Депозитарію цінних паперів та клірингової корпорації Китаю Друк
Четвер, 16 червня 2011, 09:05


14-го червня представники НДУ взяли участь у круглому столі між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, професійними учасниками фондового ринку України та представниками Депозитарію цінних паперів та клірингової корпорації Китаю (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited — CSDCC).

Представники НДУ презентували свою діяльність для зарубіжних колег та висловили бажання щодо подальшого обміну досвідом у сфері депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності. «Співпраця з CSDCC буде значним кроком для ринку України у напрямку до посилення інвестиційної діяльності», — зазначив Голова Правління НДУ Сергій Румпа.

Пан Вонг Дібін, заступник Генерального директора CSDCC та Генеральний директор Шанхайської філії CSDCC, звернув увагу на схожість ринків України та Китаю, в історії яких були періоди планової економіки та які тривалий час перебували і продовжують перебувати у стані реформування, тому існують великі перспективи щодо ефективного співробітництва.

Як українська, так і китайська сторони висловили готовність до подальшого взаємного вивчення ринків обох країн та усунення усіх ймовірних перешкод на шляху до більш тісної кооперації у майбутньому, в тому числі встановлення двосторонніх кореспондентських відносин між депозитаріями.

 
Наглядова рада НДУ: нові призначення та рішення Друк
Вівторок, 14 червня 2011, 10:24


9 червня 2011 року відбулося засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у новому складі.

На засіданні було розглянуто три основних питання: призначення Заступника Голови Наглядової ради,  обрання оцінювача майна та рішення стосовно забезпечення виконання рішення Загальних зборів акціонерів щодо оцінки вартості внесків у вигляді акцій, що відповідно до умов відкритого (публічного) розміщення можуть вноситись в оплату за акції Національного депозитарію..

Заступником Голови Наглядової ради призначено Болтяна Андрія Володимировича, який до цього часу обіймав посаду в.о. Першого Заступника Голови Правління НДУ.

На засіданні Наглядової ради було обрано оцінювача майна НДУ, з яким укладатиметься договір щодо оцінки вартості акцій НДУ, МФС та ВДЦБ з метою визначення коефіцієнту їх обміну в процесі відкритого розміщення акцій НДУ.

Також Наглядова рада НДУ дала доручення Правлінню Національного депозитарію та обраному оцінювачу розробити порядок оцінки вартості внесків.

З метою виконання прийнятих рішень Національним депозитарієм України направлено звернення до  ВДЦБ та МФС щодо надання документів та інформації, необхідних для проведення незалежної оцінки акцій даних товариств.

«Ми сподіваємось на плідну співпрацю з ВДЦБ щодо визначення вартості акцій для встановлення коефіцієнту обміну акцій МФС, ВДЦБ на акції нової емісії НДУ, як це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів НДУ. НДУ зробить все можливе для того, щоб акціонери згаданих товариств мали можливість прийняти участь у запланованій емісії акцій НДУ, оскільки це призведе до підвищення ефективності взаємодії між депозитарними установами», відмітив Голова Правління Сергій Румпа.Для довідки:

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку (договір про заснування підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 р., державна реєстрація - 17 травня 1999 р.)

Відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” на НДУ покладено три ексклюзивні функції: стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм, стандартизація документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм, а також встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи.

Статутний капітал НДУ становить 30 млн. гривен. 86% акцій належить державі в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, 14% акцій належать більш, ніж 20 учасникам ринку України.

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 581322, строк дії з 19 вересня 2006 р. до 19 вересня 2016 р.

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення розрахунково-клірингової діяльності серії АВ № 581323, строк дії з 21 квітня 2008 р. до 21 квітня 2018 р.

Андрій Володимирович Болтян
має дві вищі освіти, ступінь кандидата технічних наук та багатий досвід роботи у банківській сфері. Пан Болтян працював начальником фондового управління ЗАТ «ПриватБанк», заступником директора філіі по корпоративному бізнесу ВАТ «ТАС-Комерцбанк», заступником директора по корпоративному блоку, в.о. директора Регіонального управління ВАТ «Банк «Надра», керував Бізнес Центром ПАТ «Універсал Банк». А з квітня 2011 року пан Болтян обіймав посаду в.о. Першого Заступника Голови Правління «Національного депозитарію»

Додаткову інформацію можно отримати на сайті НДУ http://csd.ua, або у прес-службі НДУ: тел. +38 044 279 09 54, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
<< Початок < Попередня 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Наступна > Кінець >>

Сторінка 46 з 56