Послуги емітентам Друк

Послуги емітентам

Звернувшись до НДУ, емітенти цінних паперів мають змогу отримати повний комплекс якісних послуг з обслуговування випуску бездокументарних цінних паперів разом з призначенням міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (ISIN).

 

  Основні послуги емітентам:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів;
 • зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі;
 • відкриття рахунку у цінних паперах та проведення облікових операцій для емітентів, що перебувають на стадії створення;
 • обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників;
 • обслуговування біржового розміщення цінних паперів;
 • відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів;
 • відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку;
 • обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами;
 • проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов’язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією, анулюванням випуску або його частини тощо);
 • проведення операцій емітента, пов'язаних з конвертацією акцій при здійсненні реорганізації юридичної особи емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу;
 • обслуговування операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу;
 • формування реєстру власників іменних цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) та інформаційних довідок, що формуються на підставі реєстру власників іменних цінних паперів;
 • надання інформаційних довідок для подання до державних органів;
 • надання довідок про стан рахунку у цінних паперах, довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за певний період, довідки про незавершені операції на рахунку у цінних паперах емітента;
 • засвідчення звітів емітента по результатах розміщення цінних паперів;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг.

 

До послуг наших клієнтів широка мережа депозитарних установ – найкрупніших в Україні банків та компаній, де відкриваються рахунки у цінних паперах власникам.


Національний депозитарій пропонує свої послуги та зробить все можливе для їх розширення в майбутньому.

Індивідуальний підхід, професіоналізм та надання послуг найвищої якості є головними пріоритетами нашої діяльності.

 


Укладання договорів про обслуговування випусків цінних паперів

 

 

CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів

(044) 363-04-00