Емітентам

Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Послуги емітентам Друк

Послуги емітентам

Звернувшись до НДУ, емітенти цінних паперів мають змогу отримати повний комплекс якісних послуг з обслуговування випуску бездокументарних цінних паперів разом з призначенням міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (ISIN).

 

  Основні послуги емітентам:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів;
 • зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі;
 • відкриття рахунку у цінних паперах та проведення облікових операцій для емітентів, що перебувають на стадії створення;
 • обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників;
 • обслуговування біржового розміщення цінних паперів;
 • відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів;
 • відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку;
 • обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами;
 • проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов’язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією, анулюванням випуску або його частини тощо);
 • проведення операцій емітента, пов'язаних з конвертацією акцій при здійсненні реорганізації юридичної особи емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу;
 • обслуговування операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу;
 • формування реєстру власників іменних цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) та інформаційних довідок, що формуються на підставі реєстру власників іменних цінних паперів;
 • надання інформаційних довідок для подання до державних органів;
 • надання довідок про стан рахунку у цінних паперах, довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за певний період, довідки про незавершені операції на рахунку у цінних паперах емітента;
 • засвідчення звітів емітента по результатах розміщення цінних паперів;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг.

 

До послуг наших клієнтів широка мережа депозитарних установ – найкрупніших в Україні банків та компаній, де відкриваються рахунки у цінних паперах власникам.


Національний депозитарій пропонує свої послуги та зробить все можливе для їх розширення в майбутньому.

Індивідуальний підхід, професіоналізм та надання послуг найвищої якості є головними пріоритетами нашої діяльності.

 


Укладання договорів про обслуговування випусків цінних паперів

 

Відділ по роботі з клієнтами

Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 591-04-18
(044) 482-52-05