Home Issuers Services Income/Redemption Payments
Виплата доходів/сум погашення грошовими коштами Print

 

Відповідно до пункту 32 глави 5 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735, Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», на підставі укладеного з Емітентом договору, може забезпечувати здійснення Емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією

Виплата дивідендів/сум погашення може здійснюватися двома способами. Виходячи із того, яким способом буде здійснюватися виплата доходів/сум погашення за цінними паперами до НДУ треба надати відповідний пакет документів:

  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо акціонерам до НДУ необхідно подати Додаток 26 (Розпорядження Центральному депозитарію на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами) та Додаток 54 (Інформація щодо виплати акціонерним товариством дивідендів);
  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо через депозитарну систему України до НДУ необхідно надати пакет документів, зазначений у п. 3.18 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам, акціонерне товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України згідно вимог п. 3.18 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

 

Згідно пункту 1 глави 1 розділу ІІІ Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №391, (надалі по тексту – Порядок №391), Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.

Для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (далі по тексту – Додаткова угода),  якою регламентується порядок надання відповідних послуг.

 

Порядок укладання Додаткової угоди

З 01.07.2021 року діють Умови Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів / сум погашення цінних паперів грошовими коштами) (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), затверджені Рішенням Правління від 29.06.2021 року (протокол №2/22).

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, текст яких оприлюднено на цьому офіційному вебсайті Центрального депозитарію

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом. Разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто Емітенту у спосіб, вказаний ним в Заяві про приєднання.

 

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до умов цієї Додаткової угоди (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності)

 

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу 

Для оформлення Додаткової угоди у формі єдиного документу Емітенту необхідно надіслати на електронну пошту Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння depo_dog@csd.ua лист (довільної форми) із зазначенням наступної інформації про Емітента:

  • повне найменування;
  • ідентифікаційний код;
  • місцезнаходження;
  • посада та П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи – підписанта Додаткової угоди;
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа-підписант (наприклад, статут, довіреність та ін.);
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО));
  • П.І.Б. контактної особи Емітента та контактний номер телефону;
  • спосіб отримання проектів Додаткової угоди (особисто/поштою/кур’єрською службою).

З умовами Додаткової угоди щодо виплати доходів/сум погашення, які діяли до 30.06.2021 року, а також з порядком їх укладання можна ознайомитися за посиланням.

 

АРХІВ