Головна Емітентам Порядок дій Емітента на виконання Порядку передачі цінних паперів до ЦД
Порядок дій Емітента на виконання Порядку передачі цінних паперів до ЦД Друк

 

Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI (далi – Закон) та Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Порядок) №430 від 26.03.13, ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів») передав, а Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі – НДУ) прийняв на зберiгання глобальні сертифiкати випусків цiнних паперiв.

Відповідно до Порядку Емітент зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів після отримання від НДУ відповідного повідомлення укласти з НДУ договір про обслуговування випусків цінних паперів та надати необхідні документи, в тому числі щодо нумерації (кодифікації) цінних паперів, якщо цінним паперам цього випуску відповідно до законодавства не призначався міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі - ISIN) за фактом звернення або наявний ISIN був призначений для документарної форми існування цінних паперів, що були дематеріалізовані.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що вiдповiдно до п.14 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» та  п. 9 та 10 Статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму» з 12.10.2013  розпорядження (операцiї) емiтентiв цiнних паперiв, глобальнi сертифiкати яких було депоновано в iншому депозитарiї, виконуються НДУ тiльки пiсля укладення вiдповiдного договору про обслуговування випусків цiнних паперiв з НДУ та подання до НДУ відповідних документів для ідентифікації клієнта.

 

Порядок дій ЕМІТЕНТА:

1. Укласти з НДУ договір про обслуговування випусків цінних паперів згідно порядку укладання договорів випусків цінних паперів.

 

2. Надати до НДУ документи, необхiднi для проведення НДУ iдентифiкацiї емiтента як клiєнта НДУ вiдповiдно до вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, а саме:

  • Документи,  передбачені п.2.1.7 Розділу ІІ Регламенту провадження  депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Форми зазначених документів та роз'яснення щодо їх заповнення містяться в Регламенті провадження  депозитарної діяльності депозитарію, з яким Ви можете ознайомитись на веб-сайті НДУ www.csd.ua у розділі «Емітентам» > «Регламенти».

Увага! Депозитарний код рахунку у цінних паперах, відкритого в НДУ, можна дізнатись за посиланням;

 

3. У випадку, якщо ваше підприємство не зверталось до НДУ за призначенням мiжнародного iдентифiкацiйного номеру (далi - ISIN) для бездокументарних цінних паперів або ISIN призначався для документарної форми iснування цiнних паперiв, необхiдно разом з документами зазначеними в п.2 надати інформацію згідно Додатка ISIN та сплатити Рахунок-фактуру для призначення ISIN.

Всю необхiдну iнформацiю Ви можете отримати на веб-сайтi НДУ www.csd.ua та за телефонами:

Клiєнтський вiддiл

Загальнi питання та щодо проведення iдентифiкацiї емiтента як клiєнта НДУ(консультації з заповнення додатків передбачених Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів)

(044) 591-04-18 
(багатоканальний)

Вiддiл договірної роботи

Укладання договорiв про обслуговування випусків цiнних паперiв

(044) 591-04-35

Відділ кодифiкацiї цiнних паперiв  

Питання щодо нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв та відповідного рахунку-фактури

(044) 591-04-11

Відділ фінансового контролю

Питання щодо Рахунку-фактури на сплату авансового платежу за депозитарні послуги.

(044) 591-04-37