Головна Міжнародна діяльність / LEI Порядок проведення операцій з ЦП іноземних емітентів
Порядок проведення операцій з ЦП іноземних емітентів Друк

 

1. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на зарахування/списання цінних паперів на/з рахунку засобами СОІ.

2. Центральний депозитарій надає розпорядження на зарахування/списання цінних паперів на рахунок/з рахунку відповідного депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи за допомогою системи SWIFT.

3. Депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа проводить звірку зустрічних розпоряджень (розпорядження Центрального депозитарію та розпорядження, що надійшло від контрагента), після чого надсилає Центральному депозитарію відповідне інформаційне повідомлення про квитування/неможливість квитування розпоряджень/відсутність зустрічного розпорядження.

4. Після успішного квитування розпоряджень Центральний депозитарій отримує підтвердження про зарахування цінних паперів на свій рахунок в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі за допомогою системи SWIFT.

В разі неможливості квитування розпоряджень Центральний депозитарій отримує повідомлення МТ548 за допомогою системи SWIFT, в якому зазначається статус та причина неможливості квитування розпоряджень. Після цого депозитарна установа має можливістьзапропонувати контрагенту відкорегувати власне розпорядження, якщо помилка відбулась на його стороні. Якщо неможливість квитування відбувається з вини депозитарної установи, Центральний депозитарій скасовує її рохпорядження на підставі інформації, отриманної від іноземного депозитарію. В такому випадку необхідно надати Центральному депозитарію нове розпорядження з реквізитами, узгодженними з контрагентом.

5. Центральний депозитарій надає підтвердження про зарахування/списання цінних паперів на рахунок /з рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії засобами СОІ.

УВАГА!

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України цінні папери іноземних емітентів автоматично зараховуються на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії як заблоковані, якщо вони не допущені до обігу на території України на момент зарахування.

Такі цінні папери можуть бути розблоковані після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України. 

!Наполегливо рекомендуємо попередньо узгоджувати реквізити розпоряджень/інструкцій з контрагентами, особливо це стосується операцій на ринку США.

Радимо зазначати дату розрахунків не день у день, а у майбутньому, з урахуванням різниці в часі, розбіжностей у календарях святкових та вихідних днів в різних країнах та необхідності певного запасу часу на обробку розпоряджень по всьому ланцюгу їх проходження.

При цьому просимо звернути увагу на те, що Центральний депозитарій не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання розрахунків з причини невідповідності реквізитів контрагента, ключових дат, відсутності реєстрації фінансових  інструментів у відповідних депозитаріях та ін.

Увага!

До  моменту купівлі іноземних цінних паперів інвестору необхідно уважно ознайомитись з усіма умовами випуску ЦП щодо прав та обов’язків,  які виникають у зв’язку з володінням та переказом ЦП, зазначеними в проспекті емісії (умовах випуску, єдиному циркулярі тощо), наявності обмежень обігу таких цінних паперів (наприклад, наявності мінімальних лотів для придбання інструментів) та законодавством країни, в якій зареєстрований іноземний емітент. В тому числі слід враховувати можливість стягнення податків/зборів, наприклад:

  • Податків, які застосовуються до сум доходів/дивідендів, отриманих  у зв’язку з володінням цінних паперів іноземних емітентів (наприклад, податок FATCA 30%, який поширюється на цінні папери емітентів, які зареєстровані в США), що вираховуються до моменту їх зарахування на грошовий  рахунок НДУ у іноземній фінансовій установі. Тобто, на рахунок НДУ для розподілу за депозитарними установами потрапляє очищена від податків сума (це не стосується податків, передбачених законодавством України);
  • -          Податків/зборів, які застосовуються до суми операції з цінними паперами, які є об’єктом операції, при здійсненні транскордонної поставки/отримання (наприклад, збір SDRT, який поширюється на ЦП емітентів, які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, та застосовується при списанні цінних паперів з рахунку у системі EUROCLEAR UK AND IRELAND LTD).

 

Докладніше з правилами, що застосовуються окремими державами, можна ознайомитись на сайті Clearstream Banking Luxembourg: https://www.clearstream.com/clearstream-en/

Відшкодування витрат, понесених НДУ у таких випадках, здійснюється депозитарними установами, за розпорядженнями яких такі операції проводились, шляхом оплати відповідних щомісячних актів-рахунків про надання послуг, які включають в себе такі витрати.