Головна
Порядок взаємодії емітента, який знаходиться на стадії створення щодо набуття статусу клієнта Центрального депозитарію та депонування глобального сертифікату. Друк

 

1. Взаємодія з Центральним депозитарієм (далі – НДУ) для новостворених юридичних осіб починається з укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів (п.2 Загальних положень і предмету регулювання Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, далі – Регламент).

Договір про обслуговування випусків цінних паперів (далі – Договір) між Центральним депозитарієм та емітентом укладається шляхом приєднання емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Укладання Договору між НДУ та засновником (-мами)/уповноваженою особою засновників товариства для зберігання та обслуговування першого випуску акцій емітента до моменту державної реєстрації юридичної особи шляхом приєднання здійснюється в наступному порядку:

1.1. заповнення засновником/уповноваженою особою засновників товариства відповідної Заяви про приєднання (далі – Заява про приєднання) до встановлених НДУ Умов Договору, в паперовому вигляді у двох примірниках;

1.2. надання НДУ підписаної засновником(-ами)/ уповноваженою особою засновників Заяви про приєднання;

1.3. підтвердження отримання НДУ від засновника (-ів)/уповноваженої особи засновників Заяви про приєднання, оформленої відповідно до вимог НДУ, шляхом відповідної реєстрації Заяви про приєднання.

Договір про обслуговування випусків цінних паперів вважається укладеним з дня отримання та реєстрації НДУ від засновника(-ів)/уповноваженої особи засновників Заяви про приєднання.

Важливо: Заяву про приєднання або підписаний(-і) зі сторони емітента договір про обслуговування випусків цінних паперів необхідно надати Центральному депозитарію до подання документів на відкриття рахунку в цінних паперах.

 

2. Далі необхідно здійснити наступні авансові платежі: 

 • за відкриття рахунку (після підписання Заяви про приєднання відповідно до рахунку надісланого на електронну адресу, вказану клієнтом),
 • за призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN). (замовляєтья за адресою kodif_dep@csd.ua із зазначенням найменування товариства, що створюється, та факту відсутності державної реєстрації. У відповідь клієнту буде висланий рахунок –фактура за призначення ISIN.)

 

3. Наступним етапом є отримання кваліфікованого електронного підпису (ЕП) для уповноваженого представника емітента на період взаємодії з НДУ до моменту завершення процедури державної реєстрації юридичної особи.

 ЕП отримується у Акредитованому центрі сертифікації ключів Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (далі АЦСК НДУ) для засновника(-ів)/уповноваженої особи засновників. Для цього необхідно записатись за наступним посиланням до електронної черги з питань отримання ЕЦП  та у визначений час персонально надати наступні документи:

Необхідно надати до НДУ документи для відкриття рахунку у цінних паперах, а саме:

Подається за підписом засновника або уповноваженої особи засновників (розпорядника рахунку) з обов'язковим зазначенням переліку документів, що додаються до заяви відповідно до Регламенту.

Подається у 2-х примірниках за підписом розпорядника рахунку .

 • оригінал чи нотаріально засвідчена копія рішення засновника (засновників) про створення акціонерного товариства /протокол зборів засновників;

Якщо акціонерне товариство створюється однією юридичною особою, то надається оригінал чи нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи – засновника про створення акціонерного товариства (при створенні акціонерного товариства, що не пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств).

 • оригінал чи копію рішення засновників (засновника) про визначення осіб (особи), яким надається право вчиняти дії, пов’язані зі створенням особи акціонерного товариства та право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (бути розпорядником рахунку), засвідчена підписами керівників та печатками юридичних осіб – засновників (у разі використання печатки), чи нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа) або довіреність від засновників, якою особі надається право вчиняти дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства та бути розпорядником рахунку в Центральному депозитарії, підписана керівниками та засвідчена печатками юридичних осіб – засновників (у разі використання печатки), чи оформлена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа) (при створенні акціонерного товариства, що не пов'язано з реорганізацією іншого акціонерного товариства (інших акціонерних товариств);
 • копії затверджених загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, рішень про припинення акціонерних товариств шляхом злиття, договорів про злиття акціонерних товариств та рішень про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття ,- при злитті;
 • копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється при його реорганізації шляхом поділу, рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, плану поділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу, - при поділі; 
 • копії затверджених загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що реорганізується шляхом виділу, рішення про створення акціонерного(-их) товариства(-ств)-правонаступника(-ів) шляхом виділу, плану виділу та рішення про обрання осіб, уповноважених на здійснення подальших дій щодо реорганізації акціонерного товариства - емітента шляхом виділу, - при виділі; 
 • картку зі зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку, якому(-им) засновниками надано право підпису (Додаток № 7), засвідчену нотаріально;
 • копію паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах;

Надаються копії сторінок паспорту, засвідчені підписом його власника, що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, місце проживання.

 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (надається копія картки платника податків (довідки), засвідчена підписом цієї фізичної особи (при умові пред’явлення оригіналу) або засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю картку (довідку) (або засвідчена підписом розпорядника рахунку копія сторінки паспорта розпорядника рахунку, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, з відміткою про це);
 • оригінал або засвідчену нотаріально копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата послуг Центрального депозитарію (https://my.csd.ua). Надається довідка(-и) з банку(-ів) про відкриття поточного рахунку(-ів). В зазначеній довідці повинна міститись наступна інформація: найменування банківської установи, місцезнаходження банківської установи, МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок, номер банківського рахунку;
 • копії платіжних доручень про сплату авансових платежів.

 

5. Оскільки депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката можливо лише у електронній формі, НДУ передбачив таку можливість засобами сервісу «Кабінет клієнта». Тому наступним етапом після отримання ЕП є підписання оферти на сайті https://my.csd.ua з використанням ЕП.

 

6. Депонування тимчасового глобального сертифікату.

Для проведення операції подаються наступні документи:

6.1. Розпорядження на зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів (Додаток № 9), оформлене у формі електронного документа шляхом заповнення відповідної форми у електронному сервісі «Кабінет клієнта» та засвідчене електронним підписом. З інструкцією щодо заповнення реквізитів розпорядження можна ознайомитись на сайті https://my.csd.ua – Зразок заповнення;

6.2. Тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів, оформлений у формі електронного документа, засвідчений кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи засновника/ів.

6.3. Копія тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі (скан-копія, засвідчена кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи, або електронна копія тимчасового свідоцтва, отримана від Комісії, завірена ЕП та печаткою заявника).

6.4. Копія рішення засновника (засновників) про створення акціонерного товариства /протокол зборів засновників (скан-копія, засвідчена кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи)

 

7. Після закінчення процедури державної реєстрацій юридичної особи емітент має:

7.1. отримати в НДУ ЕП та електронну печатку (у разі використання печатки). Важливо заздалегідь зареєструватись у електронній черзі АЦСК НДУ та отримати ЕП до здійснення дій, перелічених у наступних пунктах;

7.2. для того, щоб рахунок почав функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи, потрібно надати до НДУ документи згідно п.1.1. або 1.3 Регламенту за виключенням заяви на відкриття рахунку та надати розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (Додаток №6);

7.3. сплатити за внесення змін до Реєстру кодів цінних паперів (замовляється за адресою kodif_dep@csd.ua із зазначенням найменування товариства, коду ЄДРПОУ та факту здійснення державної реєстрації). У відповідь клієнту буде висланий рахунок –фактура за призначення ISIN;

7.4. в день надання зазначеної у п.7.2 інформації потрібно підписати оферту на сайті https://my.csd.ua від імені товариства з використанням щойно отриманих ЕП та електронної печатки (у разі її використання) та

7.5. в день підписання оферти від імені емітента та надання до НДУ документів щодо внесення змін до анкети рахунку потрібно депонувати глобальний сертифікат за допомогою сервісу «Кабінет клієнта» - https://my.csd.ua.

 

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1332 від 30.07.2013