Порядок проведення депозитарних операцій за розпорядженнями депозитарних установ Друк

 

Регламент провадження депозитарної Центрального депозитарію цінних паперів

 

Відкриття, ведення та закриття рахунків у цінних паперах Пункт 1. Розділу II
Відкриття рахунку у цінних паперах депозитарній установі, Розрахунковому центру, кліринговій установі п. 1.1.
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах п. 1.3.
Уточнення інформації про юридичну особу депозитарну установу, НБУ п. 1.4.
Порядок та підстави для закриття рахунків у цінних паперах п. 1.6.

 

Порядок проведення операцій по рахунках депозитарних установ, Національного банку України, депозитаріїв-кореспондентів, Розрахункового центру та клірингових установ Пункт 2. Розділу II
Переказ цінних паперів з рахунку емітента при розміщенні випуску цінних паперів поза біржою п.2.1.
Обслуговування викупу цінних паперів емітентом у власників поза біржою п.2.2.
Переказ раніше викуплених цінних паперів з рахунку емітента на рахунки власників п.2.3.
Погашення випуску цінних паперів емітента п.2.4.1.
Анулювання цінних паперів емітента п.2.4.2.
Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента п.2.4.3.
Конвертація внаслідок злиття акціонерних товариств п.2.4.4.
Конвертація внаслідок приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства п.2.4.5.
Конвертація внаслідок поділу акціонерного товариства п.2.4.6.
Конвертація внаслідок виділу п.2.4.7.
Конвертація облігацій п.2.4.8
Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента п.2.5.
Переказ цінних паперів без оплати між рахунками депозитарних установ п.2.6.
Операція щодо блокування/розблокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента п.2.7.
Операції з цінними паперами, що пропонуються як забезпечення зобов’язань за кредитами рефінансування п.2.8.
Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» п.2.9.

 

Порядок надання інформації за запитами депозитарних установ / Національного банку України Пункт 3.Розділу II
Надання довідки про стан рахунку у цінних паперах депозитарної установи та НБУ п.3.1.
Надання довідки про операції з цінними паперами на рахунку депозитарної установи/НБУ за період п.3.2.
Повідомлення депозитарної установи про призначення або відсторонення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) п.3.3.
Направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему п.3.4.
Наданні депозитарній установі інформації про юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під контролем емітента п.3.5.
Послуги депозитарним установам, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента п.3.6.
Знерухомлення документарних цінних паперів на пред'явника Пункт 4. Розділу II
Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Пункт 5. Розділу II

 

Обслуговування транскордонних операцій в депозитарній системі України Пункт 7. Розділу ІІ
Обслуговування операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, в депозитарній системі України п.6.1.
Обслуговування операцій емітентів щодо розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України п.6.2.