Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3022

Останнє оновлення: 2018-02-12 13:20:27

Пошук:

<< Початок < Попередня 121 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
298530634595UA4000200075Публічне акціонерне товариство "Україна туристична"Акціонерами Товариства може бути держава, в особі уповноважених органів, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, якщо такі суб’єкти є власниками акцій Товариства. Акціонери Товариства мають право: * Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб передбачений законодавством та цим Статутом. * Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом. * Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства. * Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом. * Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов’язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи. * Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам. * У випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані акції Товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. * Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. * Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. * У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства. * Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. * Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках. * У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист. Акціонери Товариства мають також інші права передбачені законодавством та цим Статутом. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків акцій Товариства, мають також право: * Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. * Вимагати скликання Наглядової ради Товариства, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення. Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) більш ніж 10 (десяти) відсотків акцій, мають також право вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою). Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступної інформації та документів: * Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності). * Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію (далі – Ревізійна комісія) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності). * Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності). * Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством (за наявності). * Протоколів Загальних зборів. * Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. * Протоколів засідань Наглядової ради. * Протоколів засідання Дирекції, наказів та розпорядження генерального директора Товариства далі – Генеральний директор) * Протоколів засідань Ревізійної комісії. * Висновків Ревізійної комісії та аудитора. * Річної фінансової звітності та іншої звітності. * Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства. * Особливої інформації про Товариство. * Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу та/або класу належних їм акцій Товариства. Вищезазначена інформація, а також інформація визначена частиною 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її отримання Товариством, якщо коротший термін не передбачений законодавством. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції не пізніше ніж за 5 (п’яти) робочих днів, має право на ознайомлення з документами та інформацією, передбаченою пунктом 8.5. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Копії документів та документів, що містять інформацію, визначену пунктом 8.5. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов’язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку. Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах через уповноважену нею особу. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном (корпоративними правами) або особа визначена таким органом. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: * Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства. * Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. * Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту. * Зміну розміру статутного капіталу Товариства. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку передбаченому законом. У разі невиконання Товариством зобов’язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов’язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства. Акціонери мають право укладати договори між акціонерами, за яким на таких акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради, здійснюються шляхом надсилання акціонерам персонально рекомендованими поштовими відправленнями, та, у разі необхідності розміщується на веб-сайті Товариства.
2986н/дUA4000200083АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕМФІС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
2987н/дUA4000200091АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
2988н/дUA4000200109АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОВІДЕНС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
2989н/дUA4000200125АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕННЕССІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
2990н/дUA4000200133АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЛОРІАН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
2991н/дUA4000200141АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЖИТЛОБУД"*брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради)); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати дивіденди ( уразі прийняття рішення Загатними зборами про виплату дивідендів); *вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; * у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; * інші права, визначені чинним законодавством України.
299239134704-23300570UA4000200182ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ")Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду. ІС Фонду надає кожному його власнику однакові права, а саме: * право власності Учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, що передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
299434857761UA4000200190Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОВЕСІНЬ-АГРОІНВЕСТ»Власники облігацій мають такі права: * право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами розміщення; * при погашенні власникам однієї облігації серії «B» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі в житловому будинку кварталу садибної житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, 152 (в межах вулиць проектована 2 та проектована 3 ) у м. Львові; * проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбачені Проспектом емісії облігацій.
299732960109UA4000200208ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА "ФУДЦЕНТР" (А)Власникам облігацій надаються наступні права: * право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; * право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; * право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; * право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість * облігацій відповідно до умов їх емісії; * надавати облігації в заставу; * право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
2996н/дUA4000200216АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕРІДА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та статутом Товариства.
2995н/дUA4000200224АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТЕР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та статутом Товариства.
299922334752-23300577UA4000200232Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами"Карпати-інвест" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Партнер Інвест")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * власності на частку активів Фонду; * одержувати інформацію про діяльність Фонду; * відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам; * одержувати прибуток від діяльності Фонду пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, передбачені Регламентом Фонду або чинним законодавством України.
300005905734UA4000200240Приватне акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда" корпоративне підприємство ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є ПАТ « ДАК «УКРВИДАВПоліграфія» (код за ЄДРПОУ 21661711): Акціонер має право: • здійснювати управління Корпоративного підприємства, в тому числі здійснювати повноваження передбачені п.6.2. цього Статуту; • отримувати дивіденди; • отримувати інформацію про господарську ціяльність Корпоративного підприємства. Акціонер має переважне право придбавати розміщуванні Корпоративним підприємством прості акції пропорційно часці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акій.
300201270285UA4000200265ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X7)Власники облігацій мають такі права: * купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; * подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення; * отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій; * отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій; * здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300301270285UA4000200273ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)Власники облігацій мають такі права: * купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; * подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення; * отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій; * отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій; * здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300401270285UA4000200281ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)Власники облігацій мають такі права: * купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; * подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення; * отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій; * отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій; * здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300501270285UA4000200299ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)Власники облігацій мають такі права: * купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; * подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення; * отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій; * отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій; * здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300624089818UA4000200307ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (В2)Власники облігацій мають такі права: * право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; * при погашенні облігацій серії B2, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; * інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300724089818UA4000200315ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (С2)Власники облігацій мають такі права: * право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; * при погашенні облігацій серії C2 за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; * інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
300824089818UA4000200323ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (D2)Власники облігацій мають такі права: * право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; * при погашенні облігацій серії D2 за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; * інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
3009н/дUA4000200331АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «С-ЕНЕРГІЯ»* брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України; * отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Фонду та чинним законодавством України; * отримувати у разі ліквідації Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі Фонду; * отримувати інформацію про господарську діяльність Фонду. Фонд на письмову вимогу учасника зобов’язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників фонду, протоколи рішень Наглядової ради Фонду та інші документи, які передбаченні Статутом Фонду та чинним законодавством України; * вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для кваліфікаційних корпоративних інвестиційних фондів; * у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Фонду; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників та відкликати їх; * одна акція Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; * інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Фонду.

 

<< Початок < Попередня 121 Наступна > Кінець >>