Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3022

Останнє оновлення: 2018-02-12 13:20:27

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
22600191158UA4000075758ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"*участь в управлінні товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства.Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правлнаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22732980628UA4000076053ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариство; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загалній кількості простих акцій; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акційт у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
22800222166UA4000076236Приватне акціонерне товариство "Фірма "Беверс"*брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у загальних зборах та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, обирати інші органи Товариства та бути обраним до їх складу.Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонрів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статуом. На вимогу акціонера Товарство зобов?язане надавати йому річну фінансову звітность Товариства, господарську звітність Товариства. господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимоами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства; *вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; * у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *отримати, у випадках ліквідації Товариства, частину майна Товариства або його вартості, пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; *продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
22930573721UA4000076277ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ю.П.П."*брати участь у загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників шляхом видачі довіреності , яка засвідчена у порядку, визначеному чинним законодавством; *обирати в передбаченому Статутом порядку органи управління Товариства та бути обраним до них; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно номінальній вартості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства тощо; *вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій в порядку передбаченому чинним законодавством та Статутом; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково та користуватися переважним правом придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать , у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *вносити на загальні збори акціонерів Товариства будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товарсивта у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості.
23005418359UA4000076400ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
23114352406UA4000076988ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"*участь в управлінні Банком як акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку; *вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, що передбачені законодавством України; *вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; *самостійно розпоряджтися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; *на отримання, в разі ліквідації Банку; частини майна (або його вартості), яке залишилося після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі пропорційному вартості належних з акціонерів акцій.
23200443364UA4000077655ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
23300191916UA4000077697Публічне акціонерне товариство "Ватутінський комбінат вогнетривів"*брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників; *обирати і бути обраними до органів управління товариства , визначених в Статуті; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів та ті, які внесені до переліку осіб, що мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів; *отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомленняі копії річних балансів, звітів про діяльність Товариства, протоколів зборів; *вільно розпоряджатися акціями, що хм належать , у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Акціонер має право зробити відчуження (продати, подарувати, обміняти) , відписати та заставити акції, що йому належать; *вимагати включення питань в порядок денний Загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному Статутом; *переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, передбачених ст. 68 ЗУ "Про акціонерні Товариства"; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційно вартості акцій Товариства. що їм належать.Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним Законодавством, в тому числі вимагати викупити в них належних їм акцій; *вимагати включення питань в порядок денний Загальних зборів Акціонерів в порядку, визначеному Статутом.
23423366525UA4000077747ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГРУП"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
23520571503UA4000078026ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВУНІВЕРСАЛ"*брати участь в управлінні Товариством, особисто або через представника; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримувати інформації про господарську діяльність Товариства; *на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства; *оскаржувати рішення загальних зборів Товариства у порядку, визначеному Статутом та відповідно до діючого законодавства.
23625285050UA4000078075ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *внесення пропозицій на розляд органів Товариства; *користування встановленими пільгами для акціонерів, а також соціальними правами та пільгами, що надаються законом.
23702924760UA4000078414Приватне акціонерне товариство "Мукачівська лижна фабрика "Тиса"*участь в управлінні акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.
23825292831UA4000078471ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *отримання інформації про господарську діяльність Банку.
23900309074UA4000078588ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
24000191164UA4000078612ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства; *одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *не пізніше за 30 лнів о початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера - власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повіомлення про це в офіційному рукованому органі; *акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства; 2)вчинення Товариством значного правочину; 3)зміну розміру Статутного капіталу; *акціонери Товариства мають право укласти між собою оговір, за яким на акціонерів, які уклали такий оговір, покладаються оаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щоо участі в Загальнмх зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання (в письмовій формі); *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
24122800936UA4000078695ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) посередників; *брати участь в управлінні Товариством на умовах, визначених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частину у вигляді дивідендів; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *одержувати інформацію про діяльність Товариства крім тієї, що становить комерційну таємницю. На вимогу акціонера або його представника Товариство зобов?язане надати йому для ознайомлення такі документи: - установчі документи і внутрішні нормативні акти Товариства з усіма змінами і доповненнями; - квартальні та річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан Товариства; - протоколи загальних зборів, засідань Ревізійної комісії чи висновки Ревізора (у разі обрання в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора)); - перелік осіб, які мають довіреність на представництво Товариства; - перелік всіх членів Ревізійної комісії (у разі обрання в Товаристві ревізійної комісії) та посадових осіб Товариства, включаючи їх прізвища, дату призначення та термін повноважень. Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників протягом робочого дня за адресою розташування Товариства. *отримати частину залишкової вартості майна (грошових коштів) при ліквідації Товариства пропорційно вартості належних їм акцій; *придбавати та продавати акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів Товариства, заповідати їх у спадщину, дарувати та відчужувати будь-яким іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства України; *мати інші права, передбачені чинним законодавством України.
24233957055UA4000078976ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"Згідно вимог чинного законодавства
24333743651UA4000079180ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"*брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі Фонду; *отримувати інформацію про діяльність Фонду. Фонд на письмову вимогу учасника зобов'язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників Фонду, протоколи рішень Наглядової ради Фонду та інші документи, які передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом; *обирати та бути обраним до органів управління Фонду; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час викликати їх; *одна акція Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Фонду.
24400191075UA4000079222ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
24500191193UA4000079966ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частинуіншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерівТовариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
24600385905UA4000079974ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКЕ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
24732363486UA4000080139ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
24800121844UA4000080246ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або її вартість; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *вимагати викупу належних їм акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *користуватися іншими правами, встановленими чинним законодавством України та цим Статутом.
24900387097UA4000080576ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ"*право на участь в управлінні Товариства; *право на участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *право на отримання, у разі ліквідації, частини майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або вартості частини майна Товариства у порядку , визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *право на отримання інформації про діяльність Товариства у порядку , встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *вільно відчуження належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; *внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; *вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом; *акціонери мають інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
25024655289UA4000080584ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку, отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства; *переважне право придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що подаються іншими акціонерами Товариства; *вимагати від Товариства здійснення обов?язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>